• 24 May 2024

Faktoring czy pożyczka bankowa?

Bardzo ważnym wskaźnikiem dla każdego przedsiębiorcy, czy inwestora jest zawsze zysk firmy. Jednak co może nie wydawać się już takie oczywiste, by firma nie tylko mogła się rozwijać, ale także normalnie funkcjonować konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynności, czyli środków pieniężnych potrzebnych do finansowania działalności.

Finansowanie działalności firmy- dostępne możliwości

Finansowanie działalności firmy dzieli się na wewnętrzne, czyli to wpłacone przez właścicieli lub wypracowane przez firmę, oraz zewnętrzne czyi pozyskane od innych firm, osób lub banków. Za najbezpieczniejsze uznaje się finansowanie środkami własnymi, wtedy nie ma ryzyka, że inne podmioty będą miały wpływ na funkcjonowanie firmy. Jednak ze względu na zatory płatnicze często konieczne jest pozyskanie środków z zewnątrz. Korzystanie z finansowania zewnętrznego pozwala też zwiększać zysk za pomocą tak zwanej dźwigni finansowej.

Najczęściej stosowane formy finansowania zewnętrznego to:

  • kredyt kupiecki (czy opóźniona płatność do dostawców);

  • kredyty i pożyczki;

  • leasing (który też jest formą pożyczki);

  • emisja papierów dłużnych;

  • factoring.

Faktoring czy pożyczka bankowa?

Kredyty kontra usługi faktoringowe- czym się różnią?

Zarówno pożyczka bankowa (najczęściej w formie kredytu obrotowego) jak i usługa faktoringowa mają ten sam cel, poprawę bieżącej płynności firmy. Jednak różnią się diametralnie jeśli chodzi o zasady działania.

  • Faktoring jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców, zaś na kredyt mogą liczyć jedynie takie, które będą miały odpowiednią zdolność kredytową. Zwykle łatwiej dostępne środki finansowe są droższe, jednak różnica nie musi być tak dotkliwa, jeśli portfel należności, którym dysponuje firma, jest dobrej jakości.

  • W obu przypadkach potrzebne są zabezpieczenia, jednak przy faktoringu wystarczy zwykle weksel in blanco, a kredyty często wymagają różnego rodzaju zastawów, przewłaszczeń czy nawet hipoteki.

  • Mają odmienny wpływ na wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa. Kredyt jest zobowiązaniem, który zwiększa się w momencie płatności za faktury. Przez to pogarszają się wskaźniki, co może utrudniać pozyskanie finansowania np. na inwestycję. Natomiast faktoring to konwersja środków pieniężnych zamrożonych w należnościach na „gotówkę”, co wręcz poprawia niektóre wskaźniki finansowe.