• 19 June 2024

Jak poprawić poziom złożoności procesu produkcyjnego?

Jak poprawić poziom złożoności procesu produkcyjnego

Zgodnie z definicją, produkcja może być rozumiana jako wszelkie działania człowieka, mające na celu wytworzenie określonych dóbr materialnych, zaspokojenie potrzeb społecznych i przynoszenie zysków producentowi.

Przedsiębiorstwa cenią sobie efektywność produkcji, jednak ważne jest by rozróżniać jej dwa odłamy, tzw. efektywności pozornej i rzeczywistej.

Pozorna efektywność to sytuacja, w której proces produkcyjny lub usługowy wymaga pracy mniejszej ilości ludzi ale popyt nadal jest ten sam lub mniejszy. Praca w takim systemie i wytwarzanie więcej tymi samymi zasobami to nadprodukcja. Rzeczywista efektywność musi być skorelowana z rynkiem a w sytuacji niezmiennego popytu nakierowna na mniejszy wysiłek ludzki i mniejsze koszty.”

Przedsiębiorcy, by zwiększyć efektywność zarządzania produkcji i obniżenie kosztów wprowadzają metodę zgodną z zasadami filozofii Lean Management. Cechuje się ona przede wszystkim produkcją rzeczy niezbędnych w czasie, w którym są najbardziej pożądane czyli dokładnie na czas (Just in Time). Strategia zarządzania firmą zgodna z tą zasadą oznacza zsynchronizowanie dwóch czynników: zaopatrzenia i produkcji, co zapobiega  magazynowaniu produktu oraz przyczynia się do zmniejszania strat.

https://net-arena.pl/

W szczupłej produkcji ważne jest by ilość użytych zasobów była minimalna a satysfakcja klienta końcowego  jak największa. W Lean Management  dąży się do osiągnięcia kilku wyznaczonych celów, którymi są: wysoka jakość produktu, redukcja zapasów magazynowych, a dzięki temu lepsze wykorzystanie zasobów i dostawy na czas. Metoda ta pozwala na eliminację zbędnych kosztów ponoszonych przez klienta i dostosowanie produktu do jego potrzeb. Wszystkie czynności wykonywane firmę, które nie mają według klienta wartości są marnotrawstwem. Rozróżniamy dwa typy MUDA : są to czynności, które według organizacji są niezbędne, jednak opinią klienta są one niepotrzebne i czynności, które dla obu stron nie wydają się wnosić żadnych wartości. Ciągłe usprawnianie procesu wymaga odpowiedniej diagnozie, która nazywana jest Mapowaniem Systemu Wartości. Akademia Lean Passion na swojej stronie szczegółowo opisuje cały proces w następujący sposób :

„VSM – narzędzie pozwalające na wizualizacje przebiegu procesu wytwarzania (produktu lub usługi) i przepływu informacji dla wybranej rodziny produktów. Stworzenie Mapy Stanu Obecnego pozwala na zidentyfikowanie marnotrawstwa w procesach i ułożenie Mapy Stanu Przyszłego wraz ze strategicznym planem przemian bazujących na Pull System, który umożliwia wytwarzanie tylko tego co zostało skonsumowane przez kolejny proces.”

Cele, które wyznaczyła sobie firma mierzone są w wskaźnikach efektywności (Key performance) . Przedstawienie strategii organizacji umożliwiają Metryki Lean, które dzięki podziałowi na trzy kategorie: jakość, serwis i koszt pozwalają  na dokładną analizę, wykryć błędy i podjąć wszystkie czynności by je zniwelować.